Astăzi, 25 mai – termen limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în 2015

declaratii-fiscale

Data de 25 mai este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015, în caz contrar amenda fiind cuprinsă între 50 şi 500 lei, conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit unui comunicat al instituţiei, formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Serviciului Privat Virtual” la adresa pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secţiunea „Depunere declaraţii”.

De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poştă sau depus direct la registratura administraţiei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.

Declaraţia 200 trebuie completată de persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc.

Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Potrivit ANAF o serie de categorii de venituri sunt exceptate de la obligaţia menţionării în Declaraţia 200 privind venitul realizat, cum ar fi: venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; venituri cu impunere finală obţinute din: drepturi de proprietate intelectuală, activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent (cu excepţia veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie şi a activităţii de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară); venituri din arendarea bunurilor agricole; venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final; venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor; venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct. 6-7; venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; venituri din pensii; veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; venituri din alte surse.

Încălcarea obligaţiei de depunere a „Declaraţiei 200 privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai inclusiv se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei, subliniază ANAF. (Text: Agerpres, Foto: liberty.edu)